top of page

Privacy- en cookiebeleid

Privacyverklaring
 

1. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

NNORM, gevestigd te François Pelsaertstraat 7, 2050 Antwerpen, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0746.719.856 , tel.: +32(0)474 40 56 46, email: eleni.jacobs@nnorm.be, https://www.nnorm.be, is beheerder van deze website en bijgevolg verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website verzameld worden.

NNORM hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens en aan uw privacy. De meeste informatie op de website is dan ook beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

Wij vragen dat u deze verklaring aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze verklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we en op welke manier?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Onder verwerking wordt verstaan: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de vigerende Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

U draagt de verantwoordelijkheid voor alle gegevens die u ons verstrekt en wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking ervan. U bent vrij om onze website te bezoeken en de nodige informatie over onze dienstverlening te verzamelen, zonder ons enige persoonsgegevens te verstrekken.

 

3. Delen we je persoonsgegevens mee aan anderen?

Het kantoor geeft uw gegevens niet aan derden door en verstrekt deze aan derde dienstverleners louter indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening aan u of de nakoming van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden. Om een passend beveiligingsniveau te garanderen oefenen we controle uit zodanig dat derde partijen, de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens respecteren en deze gegevens enkel kunnen gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

4. Hoe lang worden je persoonsgegevens bijgehouden? 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonlijke gegevens te bewaren, verwijderen we ze op een veilige manier, in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren en verwijderen van gegevens.

Uw persoonsgegevens zullen gedurende 10 jaar na beëindiging van onze diensten aan u worden bewaard, tenzij wettelijke bepalingen waaraan het kantoor dient te voldoen een langere termijn voorzien. Onder het begrip “beëindiging van diensten” wordt verstaan dat het kantoor geen enkele vraag om advies of informatie en/of mandaat onder welke vorm en/of dossier van u meer behandelt. De bewaartermijn begint te lopen vanaf de schriftelijke en uitdrukkelijke bevestiging van het kantoor dat de dienstverlening als beëindigd wordt beschouwd.

5. Wat zijn je rechten?

Uw persoonsgegevens worden verzamelt en verwerkt op basis van volgende rechtsgronden (i) de toestemming, (ii) de uitvoering van een overeenkomst waarvan u partij bent, (iii) de noodzakelijkheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (iii) bescherming van vitale belangen, (iv) taak van algemeen belang en (v) het gerechtvaardigd belang. (art. 6 AVG) en dit voor volgende doeleinden: uitvoering van de overeenkomst, klanten- en dossierbeheer, facturatie en boekhouding, verbetering van de kwaliteit van de diensten.

 

Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken tot inzage, beperking, verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens. Je heeft het recht om bezwaar te uiten tegen de verwerking van de persoonsgegevens, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit of ons te verzoeken deze gegevens over te dragen. De mogelijkheden tot uitoefening van deze rechten gelden in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In zoverre de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens louter plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u te allen tijde het recht de gegeven toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Je hebt tevens de mogelijkheid om op elk moment uit te schrijven op onze nieuwsbrief.

Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen kan u het kantoor schriftelijk contacteren via bovenstaande contactgegevens. Wij nemen binnen de 30 kalenderdagen na uw verzoek contact met u op.

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?

We nemen de nodige passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen tegen verlies of misbruik.

Cookies
 

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op de computer van de gebruiker bij het bezoek aan een website.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke cookies enerzijds en tussen directe en indirecte cookies anderzijds. Cookies zijn permanent wanneer zij op de computer van de gebruiker blijven staan, ook nadat deze de browser gesloten heeft; tijdelijke cookies verdwijnen van zodra de gebruiker de browser gesloten heeft. Directe cookies worden door de website zelf verzonden; indirecte cookies zijn dan weer afkomstig van derden.

Sommige van deze cookies onthouden functionele voorkeuren zoals de taalkeuze van de gebruiker. Andere cookies moeten een analyse van informatie toelaten zoals het aantal bezoeken op een website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

2. Welke cookies worden gebruikt en waarom?

Wij maken zowel gebruik van cookies voor functionele als voor analytische doeleinden.

Deze cookies dienen enkel om de gebruikservaring van de bezoekers van onze website te verbeteren.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via cookies.

FUNCTIONELE COOKIES

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de site goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat u onze site makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze site en is het onder andere mogelijk dat de artikelen in uw winkelwagen bewaard blijven tot dat u heeft afgerekend. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft.

COOKIES VOOR ANALYTISCHE DOELEINDEN

Deze website maakt voorts gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt zelf gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers deze website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres, tijdstip waarop u de site bezoekt, het type browser dat u hanteert, de pagina’s die u raadpleegt en de bestanden die u downloadt) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen. Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

TRACKING COOKIES

Marketing/Tracking cookies zijn cookies of enige andere vorm van local storage, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken met het doel om advertenties te tonen of om de gebruiker te volgen op deze of verschillende websites voor soortgelijke marketingdoeleinden.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

3. Cookies verwijderen en uitschakelen

Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat u uw internetbrowser zodanig instelt dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kunt u vinden in de instructies van de Help-functie van uw browser of surf naar http://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen voor uitleg.

Let op: onze site werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u wel de cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze sites.

Nog vragen

Contacteer ons via onze contactpagina.

bottom of page