top of page

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 11/03/2024

I. Identiteitsgegevens van de onderneming en contact

Vennootschapsnaam: NNORM

Rechtsvorm: Besloten vennootschap (BV)           

Zetel: François Pelsaertstraat 7, 2050 Antwerpen            

Ondernemingsnummer: 0746.719.856

Btw-nummer: BE 0746.719.856

Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen

Telefoonnummer: +32(0)474 40 56 46

E-mail: eleni.jacobs@nnorm.be

 

II. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

II.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, facturen en overeenkomsten ongeacht diens aard, tussen de besloten vennootschap NNORM, met zetel te François Pelsaertstraat 7, 2050 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0746.719.856 (hierna “NNORM”) en de klant-onderneming (hierna “de Klant”), en zullen voorrang hebben op de algemene voorwaarden van de Klant.

 

II.2 Door beroep te doen op NNORM verklaart de Klant kennis te hebben van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden. NNORM streeft ernaar om de Klant voldoende gelegenheid te bieden om de algemene voorwaarden te raadplegen en zodoende te aanvaarden. De Klant kan de algemene voorwaarden vrij inzien via de website (url naar AV-pagina invoegen) of er een kopie van aanvragen via bovenstaande contactgegevens.

 

II.3 Er kan enkel worden afgeweken van deze algemene voorwaarden bij uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van NNORM. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid mee van de andere bedingen of van de overeenkomst.

 

II.4 Indien NNORM en de Klant een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst sluiten, zullen de bepalingen van de afzonderlijke overeenkomst voorrang hebben op de algemene voorwaarden, voor zover hierin is toegestemd door NNORM. Deze algemene voorwaarden zullen dan dienen als aanvullend recht, voor zover van toepassing.

 

II.5 NNORM behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en gehanteerde prijzen op elk moment te wijzigen, maar nooit ten nadele van de reeds verbonden Klant. Elke wijziging die lopende overeenkomsten met de Klant kan beïnvloeden, wordt ter kennisgeving en aanvaarding aan de Klant voorgelegd, waarbij deze de mogelijkheid heeft om binnen een periode van 30 (dertig) dagen na deze kennisgeving, de overeenkomst kosteloos op te zeggen. De klant kan dit doen door een e-mail te sturen naar eleni.jacobs@nnorm.be.

 

III. Omschrijving van de dienstverlening

 

III.1 NNORM biedt diverse coachingsessies, -trajecten, consulting, training en workshops aan met als doel het begeleiden van bedrijven, teams en leidinggevenden bij het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten en het optimaliseren van de interne teamstructuur en -cultuur.

 

III.2 De coachingsessies, -trajecten, consulting, trainingen en workshops worden steeds volledig aangepast aan en zijn steeds op maat van de noden van de Klant.

 

III.3 Het aantal coachingsessies, trainingen, consultancy sessies en/of workshops in een traject wordt steeds in samenspraak met de Klant bepaald.

 

IV. Planning, verplaatsing en annulatie van afspraken, workshops en sessies

 

IV.1 Afspraken, workshops en sessies worden steeds in samenspraak met de Klant ingepland.

 

IV.2 Indien de Klant een afspraak, sessie of workshop wenst te verplaatsen dient hij/zij NNORM hiervan minstens 24u (vierentwintig uur) voorafgaand aan de geplande afspraak, sessie of workshop, van op de hoogte te stellen.

 

IV.3 Afspraken, sessies of workshops kunnen niet meer verplaatst worden binnen 24u (vierentwintig uur) voorafgaand aan de afspraak, sessie of workshop, behoudens in geval van overmacht.

IV.4 In geval van annulering van een afspraak, sessie of workshop is volledige terugbetaling of creditering enkel mogelijk voor annuleringen die minimaal 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de afspraak, sessie of workshop worden gedaan.

 

IV.5 In geval van annulering van een afspraak, sessie of workshop die minder dan 14 (veertien) dagen, maar meer dan 24u (vierentwintig uur) voorafgaand aan de afspraak, sessie of workshop, is de Klant gehouden om 50 % (vijftig procent) van het totale aangerekende bedrag te betalen.

 

IV.6 In geval van annuleringen binnen 24u (vierentwintig uur) voorafgaand aan de afspraak, sessie of workshop, is de Klant gehouden om het totale aangerekende bedrag te betalen. De geannuleerde afspraak, sessie of workshop wordt dan gezien als een gevolgde afspraak, sessie of workshop.

 

IV.7 De klant moet voor de aanvraag tot verplaatsing of annulering steeds een e-mail sturen naar eleni.jacobs@nnorm.be of telefonisch contact opnemen via het nummer +32(0)474 40 56 46.

 

IV.8 NNORM engageert zich er steeds toe geplande sessies of workshops niet te verplaatsen minder dan 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de sessie of workshop, met uitzondering van ziekte of overmacht. NNORM zal de Klant hiervan steeds zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen en een nieuwe datum voorstellen.

 

V. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

 

V.1 De overeenkomst komt tot stand vanaf de elektronische of schriftelijke aanvaarding van de offerte door de Klant. De Klant is er zich van bewust dat er vanaf dan een betalingsverplichting op hem/haar rust.

 

V.2 NNORM voert de overeenkomst en opdrachten steeds uit naar best vermogen en volgens de gangbare praktijken in de sector, met de zorgvuldigheid die de Klant redelijkerwijs mag verwachten.

 

V.3 Wat betreft de uitvoering van de overeenkomst en opdrachten, is de Klant zich ervan bewust en aanvaardt dat de overeenkomst steeds een inspanningsverbintenis inhoudt voor NNORM.

 

V.4 NNORM beschikt steeds over de creatieve, professionele, technische en organisatorische vrijheid om de uitvoering van de overeenkomst naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, conform de oorspronkelijke opdracht of offerte.

 

V.5 NNORM behoudt zich het recht voor om beroep te doen op diensten van gespecialiseerde derden indien en voor zover zij dit noodzakelijk acht voor de goede uitvoering van de opdracht.

 

V.6 De Klant is zich ervan bewust dat hij/zij zich ertoe verbindt alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking te verschaffen die vereist is voor de uitvoering van de opdracht. Hieronder kan onder andere worden begrepen: het verstrekken van noodzakelijke gegevens, bijkomende informatie en het tijdig beantwoorden van communicatie.

 

V.7 De Klant is zich ervan bewust en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde kosten. Eventuele nadelige gevolgen die zijn veroorzaakt door een gebrek aan medewerking door de klant, zijn volledig voor zijn of haar rekening.

 

VI. Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht

 

VI.1 Indien NNORM en/of de Klant tijdens de looptijd van deze overeenkomst aanvullingen op of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht, meer- of minderwerk wensen of op eender welke manier willen afwijken van de oorspronkelijke overeenkomst, zullen zij deze wijzigingen voorleggen aan de andere Partij voor akkoord.

 

VI.2 Afgesproken wijzigingen worden door de Partijen schriftelijk vastgelegd. De klant aanvaardt dat wijzigingen een invloed kunnen hebben op de oorspronkelijk overeengekomen prijs. De kostprijs van de wijzigingen is volledig voor rekening van de klant.

 

VII. Prijzen, offertes en voorschotten

 

VII.1 Voorafgaand aan het verlenen van de diensten zal er een offerte worden opgesteld door NNORM, waarin de opdracht en de kostprijs worden vastgelegd. Het ondertekenen van de offerte, verbindt de Klant en houdt een betalingsverplichting in.

 

VII.2 Alle prijzen in de offerte zijn steeds in euro’s en exclusief vervoerskosten.

 

VII.3 NNORM rekent bijkomende vervoerskosten aan de Klant voor alle verplaatsingen buiten de regio Antwerpen. De vervoerskost bedraagt €0,50 (vijftig eurocent) per kilometer en wordt gerekend vanaf de hoofdzetel gelegen te François Pelsaertstraat 7, 2050 Antwerpen. Er worden geen vervoerskosten aangerekend voor verplaatsingen binnen de regio Antwerpen (postcodes: 2000, 2018, 2020, 2050, 2060, 2070, 2100, 2140) en binnen een straal van 10 kilometer van de hoofdzetel.

 

VII.4 Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is dit een termijn van 30 (dertig) dagen, te rekenen vanaf de dag van verzending.

 

VII.5 NNORM behoudt zich steeds het recht voor om voorschotten te vragen. Voorschotten dienen steeds betaald te worden binnen een termijn van 7 (zeven) dagen, te rekenen vanaf de dag na de verzending van de betreffende voorschotfactuur per e-mail.

 

VIII. Facturatie  en betaalvoorwaarden

 

VIII.1 Alle facturen dienen steeds betaald worden binnen een termijn van 21 (eenentwintig) dagen, te rekenen vanaf de dag na hun verzending per e-mail, tenzij anders overeengekomen en aangegeven op de factuur (bijvoorbeeld in het geval van voorschotfacturen zoals hierboven aangegeven in artikel IV.5).

 

VIII.2 Bij laattijdige betaling zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een interest. Dit is de interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt.

 

VIII.3 Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 100 euro. Dit doet geen afbreuk aan het recht van NNORM om vergoeding te vragen voor eventuele hogere kosten die verbonden zijn aan niet-betaling.

 

VIII.4 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, worden alle openstaande facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

 

VIII.5 Bij niet-betaling van een factuur, behoudt NNORM zich het recht voor om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere opleveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

 

VIII.6 De Klant dient de facturen, in geval van betwisting, per e-mail te protesteren binnen de 8 (acht) kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval. De Klant kan dit doen door een mail te sturen naar eleni.jacobs@nnorm.be. In die e-mail moet de Klant duidelijk aangeven dat het om een betwisting gaat, alsook de gegevens van de betreffende factuur.

 

IX. Aansprakelijkheid

 

IX.1 NNORM en/of haar aangestelden zijn niet aansprakelijk voor het ontstaan van enige directe of indirecte schade die kan optreden tijdens of na het uitvoeren van de gevraagde opdracht of de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet, grove fout of grove nalatigheid uit hoofde van NNORM en/of haar aangestelden.

 

IX.2 Het totaal van de aansprakelijkheid van NNORM kan nooit hoger zijn dan het bedrag van de aan NNORM toekomende vergoeding.

 

IX.3 In geval van overmacht of ziekte mag NNORM de uitvoering van de opdracht of levering van de diensten geheel of gedeeltelijk opschorten, en dit voor de duur van de overmacht of ziekte. NNORM zal echter steeds proberen om, voor zover mogelijk en in samenspraak met de Klant, een partner/derde aan te stellen die de opdracht (verder) kan uitvoeren volgens de regels van de kunst en de kwaliteit die de Klant mag verwachten. Overmacht is de situatie waarbij een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis zich voordoet, buiten de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis.

 

IX.4 NNORM is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade in geval van overmacht of ziekte.

 

IX.5 Indien NNORM, bij het ontstaan van de overmachtsituatie of ziekte, al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde werk of de reeds geleverde diensten, afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen.

 

IX.6 Indien de Klant een toerekenbare tekortkoming vaststelt, moet hij of zij NNORM hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte brengen. Dit kan de Klant doen door een e-mail te sturen naar eleni.jacobs@norm.be, waarin hij of zij de tekortkoming nauwkeurig en gedetailleerd beschrijft.

 

IX.7 Volgend op de ingebrekestelling van de Klant, heeft NNORM steeds het recht om de tekortkoming te herstellen.

 

IX.8 Indien de Klant door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming uit zijn hoofde, de aansprakelijkheid van NNORM in het gedrang brengt, dient hij of zij alle nodige maatregelen te nemen om NNORM te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen.

 

X. Vertrouwelijkheid

 

X.1 NNORM zal alle vertrouwelijke informatie, die zij voor de opdracht of de levering van de diensten en tijdens de uitvoering van de opdracht of levering van de diensten heeft gekregen, geheim houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Klant is aangegeven, als dit blijkt uit de aard van de informatie of uit deze algemene voorwaarden.

 

XI. Intellectuele eigendomsrechten

 

XI.1 Alle materialen, teksten en documenten die door NNORM worden verstrekt aan de Klant en deelnemers tijdens coachingsessies en workshops, inclusief maar niet beperkt tot hand-outs, whitepapers, rapporten, templates, en PowerPoint-presentaties, blijven te allen tijde het exclusieve eigendom van NNORM, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

XI.2 De Klant heeft het recht om deze materialen te gebruiken voor persoonlijke of interne bedrijfsdoeleinden, maar hij/zij mag deze op geen enkele wijze kopiëren, wijzigen, distribueren, of er rechten op verlenen aan derden. Elk gebruik van deze materialen buiten de vastgestelde perken is strikt verboden en kan bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belope van het gehanteerde tarief vermeerderd met een toeslag van 50% van het door de Klant betaalde bedrag voor de geleverde dienst, separaat voor iedere vastgestelde schending.

 

XI.3 De Klant is verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden.

 

XI.4 De Klant aanvaardt dat NNORM ten allen tijde een verwijzing kan maken naar zijn/haar vennootschaps- en/of handelsnaam bij wijze van referenties en recensies, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

 

XII. Verwerking van persoonsgegevens

 

XII.1 NNORM verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die zij van de Klant ontvangt met het oog op het opmaken van offertes, projectvoorstellen, de levering van de diensten, organisatie van coachingsessies, -trajecten en workshops, de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische wetgeving ter zake. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.

 

XII.2 De Klant heeft recht op inzage en correctie van diens persoonsgegevens, om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van diens gegevens voor direct marketingdoeleinden en om informatie over het privacybeleid van NNORM op te vragen of te raadplegen via de website (https://www.nnorm.be/privacy-cookie-policy). De Klant kan, met betrekking tot de uitoefening van zijn/haar rechten, steeds een schriftelijk en gedateerd verzoek doen met voorlegging van een geldig identiteitsbewijs via de contactgegevens in artikel I.

 

XIII. Geschillen

 

XIII.1 In geval van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, de diensten of dienstverlening van NNORM of deze overeenkomst, zullen partijen streven naar een minnelijke oplossing.

 

XIII.2 Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van de overeenkomst of de levering van de diensten, dat niet via minnelijke weg kan worden opgelost, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdeling Antwerpen, bevoegd.

Nog vragen

Contacteer ons via onze contactpagina.

bottom of page